Στο Δήμο Αθηένου τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου Αθηένου για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν τον γάμο τους.
Η τέλεση γίνεται στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο.
Τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη σύναψη πολιτικού γάμου είναι:

ΚΥΠΡΙΟΙ

 • Ένορκη Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου.  Στην ένορκη δήλωση να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος).  Σε περίπτωση  διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο.  Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 • Αν είναι άγαμοι, βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Αν είναι διαζευγμένος:
  • α. Διαζύγιο (να είναι σφραγισμένο από τον πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του)
  • β. Θρησκευτικό διαζύγιο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου αν εκδόθηκε πριν το 1990.
  • και βεβαίωση από το Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών (της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών.
 • Αν είναι χήροι, πιστοποιητικό θανάτου του αποθανόντα συζύγου από Επαρχιακή Διοίκηση και σχετική βεβαίωση από το Ληξίαρχο στο Υπουργείο Εσωτερικών (της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών).
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως.
 • Ταυτότητα.

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

 • Άδεια Προσωρινής Παραμονής με εύλογο χρόνο ισχύς.
 • Ένορκη Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου.  Στην ένορκη δήλωση να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος).  Σε περίπτωση  διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο.  Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 • Βεβαίωση  από Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Κρατική Υπηρεσία (π.χ. Δημαρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρεσβεία κ.α.), με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, πιστοποιητικό διαζυγίου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 • Έγκυρο διαβατήριο

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

 • Έγκυρη Βεβαίωση Εγγραφής (Yellow Slip)
 • Ένορκη Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή Επαρχιακού Δικαστηρίου.  Στην ένορκη δήλωση να περιγράφει σαφώς την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος/διαζευγμένος/χήρος).  Σε περίπτωση  διαζυγίου ή χηρείας θα πρέπει να δηλώνεται ότι μετά το διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου δεν έχει τελέσει άλλο γάμο.  Στην ένορκη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα του προσώπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο.
 • Βεβαίωση  από Ληξίαρχο Γάμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Κρατική Υπηρεσία (π.χ. Δημαρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Πρεσβεία κ.α.), με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.  Στην περίπτωση Ελλήνων απαιτείται πρόσφατη ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ από Δημαρχείο.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, πιστοποιητικό διαζυγίου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Σε περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και δεόντως επικυρωμένο.
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 • ΄Εγκυρο διαβατήριο

Τονίζεται ότι:

Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:

 • Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από  Επίσημη Αρχή της χώρας προέλευσης των ενδιαφερομένων ή από το Γραφείο Τύπου και πληροφοριών στην Κύπρο και να είναι πρωτότυπα και πρόσφατα.
 • Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
  • είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
  • είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας τοu αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβεία/Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από τhν κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενείο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έντυπα, ο γάμος μπορεί να προχωρήσει είτε με την διαδικασία γνωστοποίησης γάμου, είτε με την διαδικασία επίσπευσης.

Αναλυτικότερα, οι δύο διαδικασίες που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν είναι:

 1. Διαδικασία Επίσπευσης – € 281,92
  Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και το ζευγάρι επιθυμεί να συνάψει το γάμο του με επίσπευση, ο γάμος μπορεί να τελεστεί την ίδια μέρα υποβολής της αίτησης ή σε λιγότερο από δεκαπέντε (15) μέρες.
 2. Κανονική Διαδικασία (Γνωστοποίηση) – € 128,15
  Με κανονική διαδικασία (Γνωστοποίηση) ο γάμος μπορεί να τελεστεί μετά από παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την μέρα υποβολής της αίτησης αλλά όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι εργάσιμες μέρες και ώρες είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 7:30π.μ. μέχρι 3:00μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
Η τελετή γάμου είναι μικρής διάρκειας (περίπου 10-15 λεπτά). Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου δίδεται στο ζευγάρι μετά την τέλεση του γάμου, υπογραμμένο από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμου.
Για πιστά αντίγραφα Πιστοποιητικού Γάμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου Αθηένου και να καταβάλλουν το ποσό των €13,67.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας αίτησης ή σύναψης γάμου επικοινωνήστε με τα γραφεία του Δήμου ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου, Πληθυσμού και Μετανάστευσης moi.gov.cy/crmd