ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τα θέματα των Επιτροπών ρυθμίζονται από τις πρόνοιες των Άρθρων 44, 45, 47, 48, 49, 50 και 56 του

περί Δήμων Νόμου 111/85. Τα υπό αναφορά άρθρα προβλέπουν για τη σύνθεση, τις γενικές

αρμοδιότητες και την διαδικασία συνεδριάσεων των Επιτροπών. Αυτά τα άρθρα παρέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικαίωμα ρύθμισης του κανονισμού των συνεδριάσεων όλων των Επιτροπών. (Άρθρο 45(6) – Το Συμβούλιο ρυθμίζει τον κανονισμό των συνεδριάσεων των τοιούτων Επιτροπών).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Γενικές ή Ειδικές Επιτροπές (Ad-hoc). Οι Γενικές Επιτροπές διορίζονται και αυτές φυσικά από το Δημοτικό Συμβούλιο και ασχολούνται μόνιμα με θέματα της αρμοδιότητας τους. Οι Ειδικές Επιτροπές διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο για να εξετάζουν ένα μόνο συνήθως θέμα και μετά την διεκπεραίωση του όλου θέματος η Επιτροπή παύει να υπάρχει.

Οι επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα μόνο. Μέλη αυτών των Επιτροπών μπορούν να είναι και άτομα που δεν είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σήμερα λειτουργούν στο Δήμο μας οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή Πολιτισμού

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Δημόσιας Υγείας & Καθαριότητας

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Αθλητισμού

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Αποδήμων

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Νεολαίας

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Δημοτικών Μουσείων και Διατηρητέων Κτισμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Επιτροπή Προσφορών

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Τεχνική Επιτροπή

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Τεχνική Επιτροπή Ανάπτυξης

Τα μέλη της Επιτροπής θα αναρτηθούν σύντομα

Σημείωση: Σε όλες τις Επιτροπές συμμετέχουν και μέλη που δεν είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός από την Διαχειριστική Επιτροπή και την Επιτροπή Προσφορών που απαρτίζονται από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου