Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Δήμος Αθηένου συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και έλαβε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Ταμεία ως κατωτέρω:

URBACT ΠΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Η Γραμματεία του Προγράμματος URBACT έγκρινε την πρόταση που υπόβαλε ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων URBACT- Πόλη Καλής Πρακτικής, με θέμα ‘Ο Εθελοντισμός στην Αθηένου’.  Υποβλήθηκαν 270 προτάσεις εκ των οποίων οι 97 εγκρίθηκαν να βραβευτούν ως πόλεις καλής πρακτικής στο φεστιβάλ που διοργανώνει το Πρόγραμμα URBACT και θα πραγματοποιηθεί από τις 3 -5 Οκτωβρίου στο Ταλλίν της Εσθονίας.

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου προβλέπει για τις βασικές ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνική απομόνωση. Ο εθελοντισμός είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ατόμων και υπηρεσιών, με τουλάχιστον  200 εθελοντές σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Από το 1970 υλοποιούνται τέσσερα προγράμματα: φροντίδα των ηλικιωμένων, κοινοτική βοήθεια και ψυχαγωγία, φροντίδα των νηπίων/παιδιών και κοινωνική στήριξη. Οι δραστηριότητες αυτές διασυνδέουν διάφορες γενιές και παρέχουν άμεση και συγκεκριμένη βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://urbact.eu/volunteering-council

Ο Δήμος Αθηένου είναι επιλέξιμος και θα υποβάλει όταν ανοίξει η πρόσκληση ‘Δημιουργία Δικτύων για μεταφορά καλών πρακτικών’, από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2017, πρόταση ως Επικεφαλής Εταίρος, για ένα δίκτυο που θα μεταφέρει την καλή Πρακτική μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

URBAN NOSE

Ένα Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Το URBAN NOSE είναι ένα έργο στα πλαίσια του προγράμματος URBACT, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Τι αφορά;

Το έργο προσδιόρισε ένα δίκτυο αστικών εκκολαπτηρίων για κοινωνικές επιχειρήσεις – με τον όρο αυτό εννοούμε τις «επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες». Το δίκτυο υποστήριξε την εκκίνηση νέων πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας υπηρεσίες παροχής συμβουλών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μέσων γνώσης. Η ιδέα είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τον κινητήρα της βιώσιμης ανάπτυξης μιας αστικής περιοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Λισσαβόνας και η αύξησή τους ευνοεί την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της αστικής οικονομίας. Το δίκτυο μεταβίβασε τις βέλτιστες πρακτικές στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και αποτέλεσε το σύμβολο αναφοράς για τις κοινωνικές πολιτικές της περιοχής και για την τοπική διακυβέρνηση.

Εταίροι

Επικεφαλής Εταίρος Gela (IT)

Εταίροι
Agrinion – EL , Koropi – EL,  Xátiva – ES, Grenoble – FR

Brighton & Hove – UK,  Alcobaça – PT, Herrljunga – SE
Athienou – CY, Consortium Area of Industrial Development, Gela – IT

Επικεφαλής Εμπειρογνώμων: Dr Sergio Campanella – mailto://studioeuropeoc@tin.it

Ιστοσελίδα: http://urbact.eu/en/projects/human-capital-entrepreneurship/urban-nose/homepage/

Κλεάνθειος Στέγη Ηλικιωμένων

Τα δύο προγράμματα του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού; η Κλεάνθειος Στέγη Ηλικιωμένων και το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων, λειτουργούσαν ως 2 ξεχωριστά και αυτόνομα προγράμματα μέχρι το 2012. Η Κλεάνθειος Στέγη Ηλικιωμένων λειτουργούσε ως ένας χώρος φροντίδας για τους ηλικιωμένους και το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων ως ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για όλους τους ενήλικες που το χρειάζονταν, με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών.

Από το Μάρτιο του 2012, με την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων και τη συνένωση των 2 προγραμμάτων, αποφασίσθηκε όπως οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες τους ενοποιηθούν, κάτω από την εποπτεία ενός προγράμματος γνωστό σήμερα ως η ‘Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου’.

Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  Συγκεκριμένα εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε μέσω  του Άξονα 3, Μέτρο 3.2, Υπομέτρο 3.2.1 για ημερήσια φροντίδα και διανυκτέρευση των ηλικιωμένων, για ποσό συμβολαίου  €2.099.000 + ΦΠΑ.  80% του κόστους καλύφθηκε από το Κράτος ενώ η συνεισφορά του Δήμου Αθηένου ήταν μόνο το 15%.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Κοινωνική Συνεισφορά – Δημοτική Στέγη Ενηλίκων

Αποκατάσταση – Συντήρηση Οικίας Γιωρκή και Φωτεινής Πουγεράση

Το έργο εγκρίθηκε ως πολεοδομικό και την επίβλεψη και συντονισμό ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με ποσό συμβολαίου €517.000 + Φ.Π.Α και χρηματοδότηση 80% από το κράτος και 20% από το Δήμο.

Η οικοδομή έχει αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή και έχει μετατραπεί σε αγροτουριστικό συγκρότημα αποτελούμενο από 5 δωμάτια (στούντιο) με ενσωματωμένους χώρους υγιεινής.  Το καφενείο θα χρησιμοποιείται ως χώρος εστίασης με κοινή για όλους εσωτερική αυλή.  Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ως αγροτουριστικό κατάλυμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Περιήγηση στο Δήμο – Διατηρητέες Οικοδομές.

Συντήρηση – Αποκατάσταση Παραδοσιακού Αλευρόμυλου

Το έργο  Συντήρησης  – Αποκατάστασης του παραδοσιακού Αλευρόμυλου στο Δήμο Αθηένου έχει εγκριθεί ως Συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, Μέτρο 3.2: Διατήρηση – Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Πλούτου.

Τη διεύθυνση και το συντονισμό υλοποίησης του Έργου ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με ποσό Συμβολαίου: €386.180 + Φ.Π.Α.  Η συνεισφορά του Δήμου περιορίστηκε στο 20% του συνολικού κόστους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Περιήγηση στο Δήμο – Διατηρητέες Οικοδομές.

Αποκατάσταση – Συντήρηση οικοδομής (Πατρική Οικία Μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη ) και παλιού τυροκομείου

Το έργο έχει εγκριθεί ως Συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κατηγορία Δράσεων): Θεματικά ή Τοπικά/ Περιφερειακά Μουσεία.

Την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού και γενική διεύθυνσης του Έργου ανέλαβε η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας. Το κόστος αποκατάστασης ανήλθε στο ποσό των €540.000. Το 80% του κόστους καλύφθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το 20% από το Δήμο Αθηένου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Περιήγηση στο Δήμο – Διατηρητέες Οικοδομές.