Ο χώρος ο οποίος κατασκευάστηκε η πλατεία παραδοσιακά ήταν δομημένος χώρος μέσα στο κέντρο του ιστορικού πυρήνα, δίπλα από την πλατεία Κουμπίνου. Η υποβάθμιση της πλατείας Κουμπίνου με τη μετακίνηση του κέντρου του οικισμού προς νότο στην πλατεία Εκκλησιών, δημιούργησε προβλήματα στη σύνδεση του νότιου και βόρειου τμήματος του οικισμού.

Στόχος της νέας πλατείας ήταν να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των νότιων και βόρειων περιοχών και να αντικαταστήσει το ρόλο της πλατείας Κουμπίνου.

Ο ορισμός του χώρου της πλατείας έγινε με την τοποθέτηση του κτιρίου – στέγαστρου στο δυτικό άκρο της πλατείας και η δαπεδόστρωση της πλατείας που προεκτάθηκε ανατολικά προς την πλατεία Κουμπίνου με σκοπό τη χωρική τους σύνδεση.

Για την επιτυχία της πλατείας χρειάζονται και οι ανάλογες λειτουργίες που να υποστηρίζουν το χώρο καθημερινά και περιοδικά.

Η διαμόρφωση της πλατείας αντανακλά άμεσα στις πιο πάνω λειτουργίες. Ο χώρος κάτω από το στέγαστρο χρησιμοποιείται σαν σκηνή για τις διάφορες εκδηλώσεις.

Αναμφίβολα, ο χώρος της Πλατείας Συνεργατισμού χρήζει συντήρησης αλλά και αναβάθμισης. Το θέμα μελετάται από το Δημοτικό Συμβούλιο.