• Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο 24811370 / φαξ 24522333
 • Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο 24524002
 • Γραμμή του Δημότη (δωρεάν κλήση) 24524004
 • Συμβούλιο Αποχετεύσεων 24811370 / φαξ 24524042
 • Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων 24522455
 • Kωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων 24522742
 • Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός Γ. & Ε.Τταντή 24523300
 • Δημοτική Βιβλιοθήκη 24811460
 • Αίθουσα Αθλοπαιδιών 24523520
 • Κωνσταντινίδειο Δημοτικό Πάρκο 24524045
 • Νοσοκομείο Αθηένου 24522328
 • Αστυνομικός Σταθμός Αθηένου 24804330
 • Δημοτικό σχολείο Αθηένου (Κύκλος Α) 24522223
 • Δημοτικό σχολείο Αθηένου (Κύκλος Β) 24522322