Iστορική επισκόπηση ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνάσιου Αθηένου.

Περίοδος Τουρκοκρατίας
Το Δημοτικό της Αθηένου ιδρύθηκε γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα μ.Χ.
Ακριβή γραπτά στοιχεία για την ίδρυση όσο και για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του δυστυχώς δεν υπάρχουν.
Πληροφορίες αντλήθηκαν από αφηγήσεις και γραπτά κείμενα παλιών δασκάλων και γερόντων της κοινότητας.
Οι πρώτοι δάσκαλοι ήταν ιερείς, οι οποίοι είχαν ελάχιστη μόρφωση. Ως πρώτοι δάσκαλοι αναφέρονται ο Παπανικόλαος, ο Παπαγιαννακός και ο Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος από την κοινότητα.
Γύρω στα 1865 ιδρύεται κοινοτικό σχολείο.
Πρώτος δάσκαλος που διδάσκει σ’ αυτό αναφέρεται κάποιος Παναγής (το επίθετό του δε σώθηκε) από τη Λευκωσία, ο οποίος πληρώνεται με ένα γρόσι τη βδομάδα και πιο ύστερα το 1869, διορίζεται ο κ. Μιχαήλ Τύμβιος, απόφοιτος του Σχολαρχείου Λευκωσίας.
Το 1873 χτίζεται στην κοινότητα, με εισφορά του επισκόπου Γάζης Φιλήμωνος, ο οποίος καταγόταν απ’ αυτήν, το πρώτο σχολικό κτίριο.
Μέχρι τότε το σχολείο στεγαζόταν σε κτίριο που ανήκει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, κτίρια στα οποία μέχρι σήμερα φιλοξενούνται τα κατηχητικά σχολεία.

Περίοδος Αγγλοκρατίας
Ο επιθεωρητής Spenceer το 1879 βρίσκει κλειστό το σχολείο της Αθηένου, λόγω έλλειψης πόρων.
Σύντομα όμως είχε επαναρχίσει τη λειτουργία του αλλά ακριβώς πότε δεν υπάρχει μαρτυρία.
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο το Αρρεναγωγείο.
Παρθεναγωγείο αρχίζει να λειτουργεί στην κοινότητα μόλις γύρω στο 1910.
Το 1925 κτίζεται νέο σχολικό κτίριο στην κοινότητα (το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το Γυμνάσιο) με δωρεά του Μιχαήλ Γεωργίου και σ’ αυτό μεταφέρεται το Αρρεναγωγείο.
Από το όνομα αυτού του ευεργέτη ονομάστηκε το Αρρεναγωγείο «Μιχαήλειον Αρρεναγωγείο Αθηένου».
Έτσι το Παρθεναγωγείο από τα κτίρια της εκκλησίας μεταφέρεται στο κτίριο του 1873 (πρώτο σχολικό κτίριο).
Αργότερα το 1958 κτίζεται με κρατική δαπάνη και νέο κτίριο (αυτό που στεγάζονται σήμερα τα Δημοτικά Σχολεία) και σ’ αυτό το νέο κτίριο μεταφέρεται το Παρθεναγωγείο.
Σ’ όλη αυτήν την περίοδο η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο ήταν και πρωινή και απογευματινή.

Τα χρόνια από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα.
Με την ανεξαρτησία, το 1961-62, καταργείται το Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας γίνεται μικτό.
Συνάμα, δημιουργείται το Κατώτερο (Κύκλος Α’) και το Ανώτερο (Κύκλος Β’).
Η απογευματινή φοίτηση συνεχίζεται κι’ αυτή την περίοδο ως το 1971, οπότε και καταργείται σ’ όλα τα σχολεία.
Το 1974 παρόλο ότι η κοινότητα εκκενώνεται κατά τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής, εντούτοις το σχολικό έτος αρχίζει κανονικά στις 15 Σεπτεμβρίου με περιορισμένο αριθμό δασκάλων και μαθητών.
Με την επανεγκατάσταση όλων σχεδόν των κατοίκων, περί τα μέσα Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου αρχίζει ξανά η κανονική λειτουργία του σχολείου.
Κάποιες δυσκολίες όσο αφορά τη διαθεσιμότητα χώρου παρουσιάζονται με τη δημιουργία Γυμνασίου στην κοινότητα το 1978.
Οι μαθητές της Αθηένου μέχρι το 1974 λόγω της μικρής απόστασης από τη Λευκωσία είχαν τη δυνατότητα να φοιτούν σε γυμνάσια της πρωτεύουσας.
Η τουρκική εισβολή, εκτός των πολλών άλλων δεινών που επέφερε στην Αθηένου, απομάκρυνε την ακριτική πια κωμόπολη σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τη Λευκωσία και κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης Γυμνασίου στην κωμόπολη.
Επιπρόσθετα, η ίδρυση ενός σχολείου στην μετα-πολεμική περίοδο αναμφίβολα θα υποβοηθούσε την κοινότητα να κρατηθεί πολιτισμικά, πολιτιστικά, εθνικά και κοινωνικά.
Η απόφαση λήφθηκε το Μάιο του 1978 από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο και το σχολείο πρωτολειτούργησε το 1978 με πρώτο γυμνασιάρχη τον αείμνηστο Νίκο Σπανό με 190 μαθητές και 15 καθηγητές.
Με τη λειτουργία του Γυμνασίου το Κατώτερο (Δημοτικό Κύκλος Α’) αναγκάζεται να μεταφερθεί στο κτίριο του Ανωτέρου (Δημοτικό Κύκλος Β’) στο οποίο προστίθενται νέες αίθουσες.
Έτσι, μέχρι και σήμερα οι δύο κύκλοι στεγάζονται στο ίδιο χώρο σε ξεχωριστές πτέρυγες.
Το Γυμνάσιο Αθηένου συνεχίζει να λειτουργεί ανταποκρινόμενο στους οραματισμούς όλων εκείνων που αγωνίστηκαν για την ίδρυσή του, μεταδίδοντας γνώση και σοβαρό επίπεδο πνευματικής δημιουργίας.
Αξιοσημείωτος σταθμός το 1960 για την κοινότητα είναι η δημιουργία της Σχολικής Εφορείας, η οποία συνέβαλε στην καλύτερη βελτίωση των συνθηκών μάθησης εντός των σχολείων, φρόντισε για τη συντήρηση αλλά και την επέκταση των σχολικών χώρων και γενικά για την αναβάθμιση της παιδείας του τόπου.
Το έργο της Σχολικής Εφορείας Αθηένου κρίνεται αβίαστα αξιοθαύμαστο αλλά και καθοριστικό για το υψηλό επίπεδο παιδείας στο Δήμο Αθηένου.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στις πιο κάτω διευθύνσεις:

Δημοτικό Σχολείο (ΚΑ)

Δημοτικό Σχολείο (ΚΒ)

Το αίτημα δια ανέγερση Νέου Γυμνασίου τοποθετείται χρονικά στο 1978 όταν πρωτολειτούργησε Γυμνάσιο στην Αθηένου και στεγάστηκε προσωρινά στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν από τα Δημοτικά Σχολεία.

Οι προσπάθειες εντατικοποιήθηκαν από το 1995 όταν πλέον οι κατά καιρούς νέες προσθήκες δια κάλυψη των βασικών αναγκών και των τριών Σχολείων δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσουν, λόγω έλλειψης χώρου.

Περί τα τέλη του 2001 εξαγγέλλετε από το Υπουργείο Παιδείας η ανέγερση του νέου Γυμνασίου Αθηένου.

Ακολούθησαν πάμπολλες χρονοβόρες διαδικασίες δια την ορθή χωροθέτηση του κτιρίου, την ετοιμασία και έγκριση των σχεδίων και γενικά όλων όσων απαιτούνται δια την ανέγερση ενός κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθύνεστε στην ιστοσελίδα http://www.schools.ac.cy/gymathlar/

Νέο Γυμνάσιο Αθηένου

Το νέο Γυμνάσιο Αθηένου που αποτελεί συντονισμένες και συλλογικές προσπάθειες μιας δεκαετίας άνοιξε τις πύλες του και υποδέχθηκε τους πρώτους διδάσκοντες και διδασκόμενους τον Σεπτέμβριο του 2009. Το νέο Γυμνάσιο είναι ένα μοντέρνο, λειτουργικό και ευρύχωρο κτίριο που θα ακτινοβολεί και θα εκπέμπει τα φώτα της μόρφωσης στα μαθητικά νιάτα της Αθηένου για αρκετές επερχόμενες δεκαετίες.

Κτισμένο στη δυτική οικιστική περιοχή της Αθηένου είναι εύκολα ορατό στον επισκέπτη λόγω της υψομετρικής διαφοράς με την υπόλοιπη περιοχή και αναμφίβολα αποτελεί στολίδι ξεχωριστό για το Δήμο μας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από τα κράτη με συνολική δαπάνη 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγχαρητήρια στους εμπνευστές, κατασκευαστές, χρηματοδότες και όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του Νέου Γυμνασίου Αθηένου

Εγκαίνια του Νέου Γυμνασίου Αθηένου

Την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010, τελέστηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια, τα εγκαίνια του νεόδμητου Γυμνασίου Αθηένου, ενός σύγχρονου και άρτια εξοπλισμένου κτηρίου, που φιλοδοξία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είναι να συμβάλει στην πνευματική και ηθική προκοπή των μαθητών, στον αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, στον περιορισμό της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και την ανάδειξη αξιών, που αποτελούν την ενσάρκωση της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής προσπάθειας της πολιτείας, του κράτους και της Εκκλησίας.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμυθούντος και Πρόεδρος Λευκάρων, κ.κ. Βαρνάβας, ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Ανδρέας Δημητρίου, το Ιερατείο του Δήμου, βουλευτές της Επαρχίας Λάρνακας, ο Επαρχιακός Επιθεωρητής Λάρνακας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, οι Πρόεδροι και τα Μέλη της Σχολικής Εφορείας Αθηένου και του Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου, Κρατικοί Λειτουργοί, ο Δήμαρχος Αθηένου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αρκετοί προσκεκλημένοι και πλήθος δημοτών της Αθηένου.