Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

 

 

 

 

 

 Athienou Online Payments

 

The Municipality of Athienou provides its citizens with the possibility to pay their invoices from the Internet.

 

Municipality structure

Γενική Διεύθυνση

 • Συντονίζει και υποκινεί το μηχανισμό λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου για την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων.
 • Προωθεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς τα κατάλληλα τμήματα για εκτέλεση.
 • Ενημερώνει επαρκώς το Δημοτικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες, αφού τα μελετήσει και επεξεργαστεί κατάλληλα.
 • Χειρίζεται όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου, υποβάλλει εισηγήσεις ή/και λαμβάνει αποφάσεις, ανάλογα.
 • Εφαρμόζει τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και Κανονισμών καθώς και όλων των νόμων και των κανονισμών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
 • Ετοιμάζει και παρακολουθεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό.

Ασχολείται με:

 • την προετοιμασία και τη συνεχή παρακολούθηση προϋπολογισμών.
 • την διενέργεια και τον έλεγχο των δαπανών και των εισπράξεων.
 • τον έλεγχο ταμειακής ροής.
 • την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.
 • την έκδοση και είσπραξη αδειών.
 • την ετοιμασία και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και γενικότερα φορολογιών.
 • τον έλεγχο αποθηκών (αποθεμάτων σε σχέση με τις αγορές κ.ά.).
 • την τήρηση λογιστικών βιβλίων, μητρώων, ευρετηρίων κ.ά.
 • την ετοιμασία και διαχείριση προσφορών.
 • Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου υποστηρίζεται από μια Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό και ένα Λογιστικό Λειτουργό.

Οι εργασίες στηρίζονται και υποβοηθούνται από τη Δημοτικό Γραμματέα.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες ασχολούνται με σειρά τεχνικών θεμάτων και δραστηριοτήτων με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία της κωμόπολης.

Ειδικότερα,

 • έχουν την ευθύνη της μελέτης και του σχεδιασμού οικοδομικών και άλλων έργων (ασφαλτοστρώσεις, οχετούς ομβρίων, κ.ά.).
 • εξετάζει τις αιτήσεις για άδειες οικοδομής.
 • εξετάζει ενστάσεις, παράπονα, διαδικασίες παρεκκλίσεων.
 • εξετάζει αιτήσεις διαχωρισμών γης, οικοδομών, κ.ά.
 • εξετάζει αιτήσεις για πιστοποιητικά τελικής έγκρισης.
 • επιλαμβάνεται ενεργειών για ετοιμόρροπες οικοδομές.
 • εφαρμόζει τις πρόνοιες του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου αλλά και όλων των τεχνικών νόμων και των κανονισμών που είναι της αρμοδιότητας του Δήμου.
 • επιβλέπει την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στο Δήμο.
 • διαχειρίζεται αιτήσεις για εκμισθώσεις, ανταλλαγές, παραχωρήσεις χαλίτικης γης.
 • επιλαμβάνεται Πολεοδομικών θεμάτων – θεμάτων που αφορούν το Τοπικό Σχέδιο Αθηένου.
 • διαχειρίζεται Οικοδομικά Συμβόλαια.

Στο Δήμο Αθηένου δεν υπάρχει υπεύθυνος για υγειονομικά θέματα.

Αναμένεται η πλήρωση μόνιμης θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή ο οποίος θα επιλαμβάνεται των κάτωθι:

 • την υγιεινή του περιβάλλοντος (έλεγχος υδατοπρομηθειών, τροφίμων, εντόμων, αποχετεύσεων, σκυβάλων, κτηνοτροφικών και άλλων λυμάτων, εστιών συγκέντρωσης ακαθαρσιών και άλλων ανθυγιεινών καταστάσεων, διερεύνηση παραπόνων για οχληρία κ.λ.π.).
 • την επιθεώρηση δημοσίων και ιδιωτικών υποστατικών (π.χ. υποστατικά παρασκευής ή πώλησης τροφίμων, ποτών, κρεοπωλεία, καφενεία, εστιατόρια, σχολεία, νηπιαγωγεία, Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.) σχετικά με την έκδοση αδειών οικοδομής και πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, τη λειτουργία τους ή την υγειονομική τους κατάσταση.
 • τον έλεγχο των κατοικίδιων ζώων (π.χ. έκδοση σχετικών αδειών, καθαριότητα κ.λ.π.).
 • τη διερεύνηση και παρεμπόδιση της μεταδόσεως μολυσματικών ασθενειών, την καταπολέμηση εντόμων, τρωκτικών, κ.λ.π. και για τις σχετικές απολυμάνσεις στην περιοχή του Δήμου.
 • τη διαφώτιση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας και καθαριότητας γενικά επί υγειονομικών θεμάτων (π.χ. ομιλίες, διαλέξεις σε σχολεία, καφενεία κ.λ.π.).
 • την οργάνωση και έλεγχο της συλλογής σκυβάλων, καθαρισμού των δρόμων, πεζοδρομίων και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών ανοικτών χώρων, δημοτικών αποχωρητηρίων και να μεριμνά για την εξασφάλιση και διατήρηση της γενικής καθαριότητας του Δήμου.
 • την εκπαίδευση, προγραμματισμό, εποπτεία και συντονισμό εργατικού και άλλου κατώτερου προσωπικού.
 • την οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων.
 • την εξέταση παραπόνων του κοινού επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και ενεργεί αναλόγως.
 • την τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εργασία που εκτελεί.
 • την έκδοση και επίδοση εξώδικων, ειδοποιήσεων και γραπτών καταγγελιών.
 • την προμήθεια διαφόρων εντομοκτόνων και άλλων χρειωδών του κλάδου.
 • την μέριμνα για τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή και τήρηση στοιχείων.
 • την εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και των Δημοτικών Κανονισμών ως και άλλων συναφών νόμων και κανονισμών που αφορούν το Δήμο.
 • την τήρηση πρακτικών Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων, την προώθηση και διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Ο κλάδος Καθαριότητας έχει την ευθύνη να φροντίζει για την γενική καθαριότητα της κοινότητας, τον οδοκαθαρισμό, την απομάκρυνση κλαδιών και αχρήστων αντικειμένων, τη συντήρηση των οχημάτων, τον καθαρισμό κυρίως οδών και πλατειών, του κοιμητηρίου, ψεκασμούς οικιστικής και κτηνοτροφικής περιοχής. Γενικά έχει την ευθύνη για την διατήρηση αλλά και τη βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου καθαρού.

Το Εργατικό Τμήμα του Δήμου στελεχώνεται από τον Επιστάτη και οκτώ εργάτες, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του δικτύου υδατοπρομήθειας (συντήρηση, βελτίωση, επέκταση κ.ά.)

Το Τμήμα αυτό φροντίζει

 • για την συντήρηση και τη βελτίωση του πρασίνου της κοινότητας, των πάρκων και των υφιστάμενων κήπων και χώρων πρασίνου.
 • για την ανάπτυξη και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου και τον εξωραϊσμό αυτών.
 • για τη λειτουργία και τον εξοπλισμό παιδότοπων.
 • Στο Δήμο Αθηένου η υπηρεσία αυτή καλύπτεται από έναν εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας και ένα εργάτη από το εργατικό προσωπικό του Δήμου Αθηένου

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες στόχο έχουν:

 • τη βελτίωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής του τόπου.
 • το συντονισμό διαφόρων εκδηλώσεων, διαλέξεων, φεστιβάλ και γενικά πολιτιστικών διοργανώσεων.
 • Οι ανάγκες εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του προσωπικού του Δήμου στα πλαίσια των στόχων που θέτει η Δημοτική Πολιτιστική Επιτροπή.

Ο Δήμος Αθηένου έχει ξεκινήσει την εφαρμογή διαδικασίας σε σχέση με τη λήψη και το χειρισμό παραπόνων δημοτών και γενικά του κοινού .Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Δήμου Αθηένου

Επίσης από το Φεβρουάριο έχει τεθεί σε λειτουργία η “Γραμμή του Δημότη” – 24524004, η οποία παρέχεται με δωρεάν χρέωση σε όλους τους δημότες της Αθηένου για καλύτερο χειρισμό των παραπόνων και εισηγήσεων των δημοτών.