Τελευταίες ειδήσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) κενή θέση καθαρίστριας στον Δήμο Αθηένου.

Η θέση έχει Μισθολογική Κλίμακα Ωρομίσθιου Προσωπικού, με συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές €10.389 και με τυχόν τιμαριθμικές αναπροσαρμογές.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως πιο κάτω:

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Κάτω από τις οδηγίες της Διεύθυνσης του Δήμου ή των εντεταλμένων από αυτή, η καθαρίστρια:

 1. Αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών γενικής καθαριότητας του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου Αθηένου και την εκτέλεση εργασιών γενικής καθαριότητας όλων των πολλών κτιριακών συγκροτημάτων και χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηένου και εκείνων που χρησιμοποιούνται από αυτόν.
 2. Συντηρεί, φροντίζει και φυλάει τον εξοπλισμό και τις συσκευές που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων της.
 3. Βοηθά στην ετοιμασία συναντήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή/και της Υπηρεσίας με επίσημους/ φιλοξενούμενους/ συνεργάτες του Δήμου.
 4. Βοηθά στη διεκπεραίωση άλλων εργασιών (ετοιμασία φωτοτυπιών, κ.ά.), εάν τούτο κριθεί αναγκαίο.
 5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Κάτοχος απολυτηρίου τουλάχιστον μέχρι την Γ’ Γυμνασίου/Γ’ τάξη Τεχνικής Σχολής αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 3. Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Υποβολή Αιτήσεων:

 1. Οι αιτήσεις να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για μια (1) κενή θέση Καθαρίστριας στον Δήμο Αθηένου» και να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Αθηένου στην πιο κάτω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Με την αίτηση να επισυνφθεί Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή από άλλο εγκεκριμένο Νοσηλευτήριο.
 2. Οι ενδιαφερόμενες να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Αθηένου για παραλαβή των αιτήσεων, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, Δευτέρα – Παρασκευή, 7:30π.μ. – 3:00μ.μ., στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 2, 7600 Αθηένου, τηλέφωνο 24811370, φαξ 24522333, email: [email protected].

Σημειώσεις:

 1. Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια εργασία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 2. Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, αυτή που θα επιλεγεί δυνατό να εργάζεται, όταν απαιτείται, εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας.
 3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο και με προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία του Δήμου στο τηλέφωνο 24811370.

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc