Στο Δήμο Αθηένου δεν υπάρχει υπεύθυνος για υγειονομικά θέματα.

Αναμένεται η πλήρωση μόνιμης θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή ο οποίος θα επιλαμβάνεται των κάτωθι:

 • την υγιεινή του περιβάλλοντος (έλεγχος υδατοπρομηθειών, τροφίμων, εντόμων, αποχετεύσεων, σκυβάλων, κτηνοτροφικών και άλλων λυμάτων, εστιών συγκέντρωσης ακαθαρσιών και άλλων ανθυγιεινών καταστάσεων, διερεύνηση παραπόνων για οχληρία κ.λ.π.).
 • την επιθεώρηση δημοσίων και ιδιωτικών υποστατικών (π.χ. υποστατικά παρασκευής ή πώλησης τροφίμων, ποτών, κρεοπωλεία, καφενεία, εστιατόρια, σχολεία, νηπιαγωγεία, Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.) σχετικά με την έκδοση αδειών οικοδομής και πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, τη λειτουργία τους ή την υγειονομική τους κατάσταση.
 • τον έλεγχο των κατοικίδιων ζώων (π.χ. έκδοση σχετικών αδειών, καθαριότητα κ.λ.π.).
 • τη διερεύνηση και παρεμπόδιση της μεταδόσεως μολυσματικών ασθενειών, την καταπολέμηση εντόμων, τρωκτικών, κ.λ.π. και για τις σχετικές απολυμάνσεις στην περιοχή του Δήμου.
 • τη διαφώτιση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας και καθαριότητας γενικά επί υγειονομικών θεμάτων (π.χ. ομιλίες, διαλέξεις σε σχολεία, καφενεία κ.λ.π.).
 • την οργάνωση και έλεγχο της συλλογής σκυβάλων, καθαρισμού των δρόμων, πεζοδρομίων και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών ανοικτών χώρων, δημοτικών αποχωρητηρίων και να μεριμνά για την εξασφάλιση και διατήρηση της γενικής καθαριότητας του Δήμου.
 • την εκπαίδευση, προγραμματισμό, εποπτεία και συντονισμό εργατικού και άλλου κατώτερου προσωπικού.
 • την οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων.
 • την εξέταση παραπόνων του κοινού επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και ενεργεί αναλόγως.
 • την τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εργασία που εκτελεί.
 • την έκδοση και επίδοση εξώδικων, ειδοποιήσεων και γραπτών καταγγελιών.
 • την προμήθεια διαφόρων εντομοκτόνων και άλλων χρειωδών του κλάδου.
 • την μέριμνα για τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή και τήρηση στοιχείων.
 • την εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και των Δημοτικών Κανονισμών ως και άλλων συναφών νόμων και κανονισμών που αφορούν το Δήμο.
 • την τήρηση πρακτικών Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων, την προώθηση και διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.