Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 07/08/2015, ΚΔΠ267/2015, Αρ.4886, ειδοποίηση διενέργειας Γενικής Εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σ’ ολόκληρη την Κύπρο σε τιμές 1/1/2013. Η τιμή αυτή θα χρησιμοποιείται μόνο ως βάση για σκοπούς επιβολής φορολογίας.

Η ανάγκη αυτή, για εξασφάλιση επικαιροποιημένης και ομοιόμορφης εκτίμησης των ακινήτων προέκυψε μέσα από τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα, δεδομένου ότι η τελευταία γενική εκτίμηση ακινήτων έγινε σε τιμές 1/1/1980.

Βοηθητικός Κατάλογος Γενικής Εκτίμησης 1/1/2013.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει κοινοποιήσει στο Δήμο Αθηένου στοιχεία σε σχέση με τη Νέα Γενική Εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1/1/2013.

Οι δημότες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Αθηένου αυτοπροσώπως και παρουσιάζοντας Δελτίο Ταυτότητας.

Σε ειδικές περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, απαιτείται σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη για ενημέρωση άλλου προσώπου με τα στοιχεία της νέας γενικής εκτίμησης των ακινήτων του.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας αλλά και ευκολότερης πρόσβασης των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών, τα νέα στοιχεία εκτιμήσεων στις τιμές 1/1/2013 έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου.  Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 1/1/2013

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου για τις νέες αξίες των ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (www.moi.gov.cy/dls) ή και τηλεφωνικά στον ενιαίο παγκύπριο αριθμό 77777730.

Δικαίωμα ενστάσεων

Ο κάθε ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα ένστασης, το οποίο μπορεί να υποβάλει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Γενικής Εκτίμησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, ανεξάρτητως που βρίσκεται το ακίνητο.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί στο προκαθορισμένο Έντυπο Ένστασης και έντυπο Ν314Α (για συμπλήρωση των εκτιμητικών χαρακτηριστικών του ακινήτου) αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015, Άρθρο 74 – Περί Δήμων Νόμος.

Η επιβολή δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας από το Δήμο Αθηένου με ποσοστό 1,5‰ πάνω στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας ρυθμίζεται από τις πρόνοιες του Άρθρου 74 του περί Δήμων Νόμου.

Για το φορολογικό έτος 2015, η χρέωση της φορολογίας θα γίνει με βάσει τις εκτιμήσεις των αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1/1/1980 και όχι 1/1/2013.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηένου παραμένουν στη διάθεση του κοινού για εξυπηρέτηση και δια περαιτέρω πληροφόρηση επί του θέματος.