Η Δημοτική Υπηρεσία έχει την αποκλειστική αποστολή της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης της υποδομής ως επίσης και την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης των δημοτών.

Η υφιστάμενη οργανωτική δομή αποτελείται από τέσσερις Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς, μια έκτακτη Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό, μια έφορο μουσείου, έναν εισπράκτορα υδατοπρομήθειας, ένα λογιστικό λειτουργό και τη Δημοτικό Γραμματέα.

Οι τεχνικές υπηρεσίες στελεχώνονται από τον Δημοτικό Μηχανικό και ένα τεχνικό.

Γενική Διεύθυνση

  • Συντονίζει και υποκινεί το μηχανισμό λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου για την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων.
  • Προωθεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς τα κατάλληλα τμήματα για εκτέλεση.
  • Ενημερώνει επαρκώς το Δημοτικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα παρέχει στοιχεία και πληροφορίες, αφού τα μελετήσει και επεξεργαστεί κατάλληλα.
  • Χειρίζεται όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου, υποβάλλει εισηγήσεις ή/και λαμβάνει αποφάσεις, ανάλογα.
  • Εφαρμόζει τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και Κανονισμών καθώς και όλων των νόμων και των κανονισμών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Δήμου.
  • Ετοιμάζει και παρακολουθεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό.