Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1970 και σ’ αυτό υπάγονται τέσσερα (4) προγράμματα:

 • Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων
 • Κοινοτικός Παιδοβρεφοκομικός Σταθμός
 • Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων
 • Επιτροπή Πρόνοιας

Η ίδρυση του Συμβουλίου έγινε με πρωτοβουλία του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Λάρνακας και στην ιδρυτική συνέλευση έλαβαν μέρος όλες οι οργανώσεις, σωματεία και οργανισμοί της Αθηένου, Εκκλησίες, Κοινοτική Αρχή και τα τοπικά Κυβερνητικά Γραφεία και πρωτοστατούντος του Δήμου.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από 48 μέλη που αποτελούνται από αντιπρόσωπους των οργανωμένων συνόλων της κοινότητας και αρχών διαφόρων υπηρεσιών.

Τη διοίκηση, εποπτεία, λειτουργία και προώθηση των σκοπών του Συμβουλίου έχει η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε 2 χρόνια με προεδρεύοντα τον εκάστοτε Δήμαρχο. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι:

 • Κυριάκος Καρεκλάς, Δήμαρχος – Πρόεδρος
 • Βάσος Χ’’ Γιαννακού – Γραμματέας
 • Πέτρος Σάμμουτος – Ταμίας
 • Σταύρος Κασούμης – Μέλος
 • Χρίστος Παπασάββας – Μέλος
 • Νίκος Νεοκλέους – Μέλος
 • Χρυστάλλα Κίτα – Μέλος
 • Πανίκος Λύτρας – Μέλος
 • Γεωργία Χ’’ Θεοχάρους – Μέλος
 • Κώστας Χ’’ Πιερή – Μέλος
 • Μάρω Παπουή- Μέλος

Οι σκοποί του Συμβουλίου είναι:

 • η επισήμανση των κοινωνικών αναγκών του Δήμου και η προώθηση των απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • η κινητοποίηση των δημοτών για συμμετοχή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
 • η διαφώτιση και εκπαίδευση του κοινού πάνω στις υφιστάμενες κοινωνικές ανάγκες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Το Συμβούλιο επιδιώκει και επιτυγχάνει τους σκοπούς του με την εφαρμογή των ακόλουθων ενεργειών:

 • την ανάληψη της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών του Δήμου.
 • τη σύσταση ειδικών Επιτροπών οι οποίες θα αναλαμβάνουν ειδικές δραστηριότητες όπως π.χ.  (α) οικονομικά θέματα (συλλογή χρημάτων), (β) εκπαίδευση, έρευνα, (γ) ευημερία παιδιών, (δ) ευημερία νέων, (ε) ευημερία ηλικιωμένων, κ.λ.π.
 • τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, όπου είναι δυνατό, για την επισήμανση των κοινωνικών αναγκών του Δήμου και της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.
 • τη συλλογή χρημάτων (από δωρεές, Κρατική Χορηγία από το Επαρχιακό Συμβούλιο Ευημερίας, εκδηλώσεις, δραστηριότητες κ.λ.π.)
 • την οργάνωση σεμιναρίων/ συνεδρίων με σκοπό τη διαφώτιση των μελών.
 • τη συμμετοχή στο Επαρχιακό Συμβούλιο Ευημερίας.
 • την καταβολή συνδρομής από τα μέλη που καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.

Μια φορά το χρόνο καλούνται όλα τα μέλη του Συμβουλίου σε Γενική Συνέλευση και στα πλαίσια αυτής παρουσιάζεται η έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Συμβουλίου και ο ετήσιος προϋπολογισμός που ετοιμάζεται από τον ταμία της Επιτροπής.

Επίσης αναφέρονται και διάφορα προβλήματα και ανάγκες που παρουσιάζονται στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Συμβουλίου και επηρεάζουν το σύνολο του Δήμου.