Ο κλάδος Καθαριότητας έχει την ευθύνη να φροντίζει για την γενική καθαριότητα της κοινότητας, τον οδοκαθαρισμό, την απομάκρυνση κλαδιών και αχρήστων αντικειμένων, τη συντήρηση των οχημάτων, τον καθαρισμό κυρίως οδών και πλατειών, του κοιμητηρίου, ψεκασμούς οικιστικής και κτηνοτροφικής περιοχής. Γενικά έχει την ευθύνη για την διατήρηση αλλά και τη βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου καθαρού.

Το Εργατικό Τμήμα του Δήμου στελεχώνεται από τον Επιστάτη και οκτώ εργάτες, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του δικτύου υδατοπρομήθειας (συντήρηση, βελτίωση, επέκταση κ.ά.)