Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Πληροφορείστε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου αποφάσισε τη δημιουργία ειδικών κατηγοριών τιμολόγησης που αφορούν ευπαθείς και άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Διευκρινίζεται ότι οι πιο κάτω μειώσεις ισχύουν για τη χρέωση οικιακών σκυβάλων ΜΟΝΟ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των €140 για το έτος 2019.

1. Ειδική κατηγορία συνταξιούχων των οποίων το μηνιαίο οικογενειακό συνταξιοδοτικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των €700 Μείωση: €49
2. Ειδική κατηγορία συνταξιούχων των οποίων το μηνιαίο οικογενειακό συνταξιοδοτικό εισόδημα είναι άνω των €700 αλλά όχι πέραν των €1.000 Μείωση: €21
3. Εάν το μηνιαίο οικογενειακό συνταξιοδοτικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των €1.000 ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
4. Ειδική κατηγορία για λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) Μείωση: €49
5. Ειδική κατηγορία συνταξιούχων με επίδομα ανικανότητας τουλάχιστον 75%, των οποίων τα συνολικά μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το ποσό των €700 Μείωση: €49
6. Ειδική Κατηγορία συνταξιούχων με επίδομα ανικανότητας τουλάχιστον 75%, των οποίων τα συνολικά μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα είναι πέραν των €700, αλλά κάτω των €1.000 Μείωση: €21
7. Ειδική κατηγορία συνταξιούχων με επίδομα ανικανότητας τουλάχιστον 75%, των οποίων τα συνολικά μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα είναι πέραν των €1.000 ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
8. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για τις οικίες πολυτέκνων μέσα στις οποίες διαμένουν τρία (3) τουλάχιστον εξαρτώμενα παιδιά  (Μέλη Π.Ο.Π.) Μείωση: €28
9. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για τις οικίες πενταμελούς οικογένειας μέσα στις οποίες διαμένουν τρία (3) παιδιά τα οποία είναι και εξαρτώμενα (Μέλη Π.Ο.Π.Ο.) Μείωση: €21
10. Ειδική κατηγορία μειωμένης τιμολόγησης για γυναίκες οι οποίες παίρνουν σύνταξη χηρείας και είναι κάτω των 65 ετών. Μείωση: €49
11. Ειδική κατηγορία μειωμένης τιμολόγησης για υπερήλικες άνω των 80 ετών με συνολικό μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνουν τα €1.000 Μείωση: €21
12. Ειδική κατηγορία μειωμένης τιμολόγησης για υπερήλικες άνω των 85 ετών των οποίων τα μηνιαία συνταξιοδοτικά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τα €1.000 Μείωση: €140
ΔΩΡΕΑΝ
13. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν μηνιαίο εισόδημα μέχρι €1.000 και τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο παιδί Μείωση: €49
14. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν μηνιαίο εισόδημα άνω των €1.001 αλλά όχι πέραν των €1.500 και τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο παιδί Μείωση: €21
15. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν μηνιαίο εισόδημα άνω των €1501 και τουλάχιστον 1 εξαρτώμενο παιδί. ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
16. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μονήρη άτομα Μείωση: €35
17. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για μη μόνιμους κατοίκους (ετεροδημότες και απόδημους Αθηενίτες) που διατηρούν οικιστικό υποστατικό στην Αθηένου Μείωση: €21
18. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για Εθελοντές Πυροσβέστες Μείωση: €35
19. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης για οικογένειες πεσόντων (γονείς και σύζυγοι) Μείωση: €140
ΔΩΡΕΑΝ
20. Ειδική κατηγορία τιμολόγησης με ειδικά κριτήρια (εξαιρούνται οι μονήρεις και συνταξιούχοι που επωφελούνται από άλλες ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης). Μείωση: €35

Σε περίπτωση που εμπίπτετε σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, παρακαλείσθε όπως το αργότερο μέχρι τις 31/10/2019 προσκομίσετε ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα:

 • Για τις κατηγορίες 1, 2, 3,10, 11 και 12 να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία συνταξιοδοτικών εισοδημάτων από κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού ή/και πρόσφατη βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Για την κατηγορία 4 να προσκομιστεί η έγκριση για ΕΕΕ από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Για τις κατηγορίες 5, 6 και 7 επιβεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ποσοστό ανικανότητας και το ύψος της σύνταξης.
 • Για νεοεισερχόμενους στις κατηγορίες 8 και 9 να προσκομιστεί αντίγραφο της ταυτότητας πολυτέκνων ή της πενταμελούς οικογένειας.
 • Για τις κατηγορίες 13,14 και 15 να προσκομιστούν:
  α) Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών για λήψη επιδόματος μονογονέα.
  β) Βεβαίωση εισοδήματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή Πιστοποιητικό Αποδοχών.
  γ) Πιστοποιητικά Γεννήσεως των εξαρτώμενων τέκνων.
  δ) Για εξαρτώμενα άνω των 18 ετών, βεβαίωση από τον στρατό ή το Πανεπιστήμιο.

Ο Δήμος Αθηένου σας ενημερώνει για τα ακόλουθα, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής των πιο πάνω:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που προκύπτουν από την εφαρμογή της υπ’ αναφορά απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, είναι ο Δήμος Αθηένου.
 • Για τους σκοπούς εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων για ειδική μειωμένη τιμολόγηση των τελών σκυβάλων, ο Δήμος Αθηένου θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που οι αιτητές θα παρέχουν στον Δήμο με τη συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων και την προσκόμιση των αιτούμενων δικαιολογητικών, όπως καθορίζεται πιο πάνω.
 • Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο από τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου Αθηένου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Σε περίπτωση όμως που η αίτηση για μειωμένη τιμολόγηση εγκριθεί, οι λόγοι έγκρισης/σχετικές ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης θα καταχωρηθούν στο πρόγραμμα YLATIS. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να κοινοποιηθούν, όταν και στον βαθμό που είναι απαραίτητο, στους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους, λογιστές και ελεγκτές του Δήμου.
 • Η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των προαναφερόμενων, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του Δήμου σχετικά με τα σκύβαλα, δυνάμει του άρθρου 84(ζ) του Περί Δήμων Νόμου του 1985, ως έχει τροποποιηθεί. Όπου οι σχετικές αιτήσεις και/ή τα αναγκαία δικαιολογητικά αποκαλύπτουν πληροφορίες που αφορούν την υγεία, η συλλογή και χρήση αυτών των πληροφοριών θα γίνεται στη βάση της συγκατάθεσης του ατόμου που το αφορούν ή, στην περίπτωση ανηλίκων, των γονέων ή κηδεμόνων τους. Έχετε το δικαίωμα να μην αποκαλύψετε πληροφορίες που αφορούν θέματα υγείας ή να ανακαλέσετε αργότερα τη συγκατάθεσή σας για χρήση τέτοιων πληροφοριών που έχετε ήδη δώσει, επικοινωνώντας σχετικά με τον Δήμο. Σε τέτοια περίπτωση όμως, ενδέχεται ο Δήμος να μην δύναται να εξετάσει την παρούσα αίτηση, ή, στην περίπτωση που αυτή έχει ήδη εγκριθεί, να ανακαλέσει την έγκριση.
 • Οι προσωπικές πληροφορίες που θα συλλεχθούν, θα αποθηκευτούν και διατηρηθούν για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.
 • Σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες που υποβάλλετε για την εφαρμογή των πιο πάνω, της διόρθωσης και διαγραφής τους, της εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους, καθώς και της φορητότητάς τους (σχετικά με τυχόν δεδομένα που αφορούν την υγεία επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα).
 • Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο Αθηένου με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του Δήμου Αθηένου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή στο τηλ. 24440192.
 • Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ευχαριστημένοι ή να έχετε προβληματισμούς για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΠΡΙΑΣ) ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ Η ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει, με γνώμονα τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την Προστασία του Περιβάλλοντος, τα ακόλουθα σε σχέση με το πιο πάνω θέμα:

Εν’  όψει της χρήσης εδαφοβελτιωτικών σε υπό καλλιέργεια τεμάχια γης για σκοπούς λίπανσης, η χρήση αυτή επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ  κατά την περίοδο 07-31 Οκτωβρίου 2019, για την περιοχή που περικλείεται στον επισυναπτόμενο χάρτη και σε απόσταση μικρότερη από 500 μέτρα εκατέρωθεν των κύριων δρόμων Αραδίππου – Αθηένου και Λευκωσίας – Λυμπιών – Αθηένου, με τους πιο κάτω όρους.

α. Η χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων για σκοπούς λίπανσης τεμαχίων

επιτρέπεται για την πιο πάνω περίοδο ΜΟΝΟΝ σε γεωργικά τεμάχια που βρίσκονται τουλάχιστον σε απόσταση 500 μ. από το όριο της οικιστικής περιοχής.

β. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία κατά τις μετακινήσεις των σωρών με τις καρότσες, έτσι ώστε να μην λερώνονται οι δρόμοι ή οι γύρω περιοχές.

γ. Η ενσωμάτωση των αποβλήτων στο έδαφος πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε 24 ώρες μετά τη διάθεση/απόρριψή τους στο έδαφος και αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο και σε χρόνο που να μην επηρεάζονται οι ανέσεις της κατοικημένης περιοχής.  Να λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνση του ανέμου.

δ. Για τα τεμάχια που γειτνιάζουν με οικιστικές αναπτύξεις και που βρίσκονται σε γεωργική ζώνη, για τα οποία  χρειάζεται απαραίτητα να γίνει λίπανση, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου να έρχεται εκ των προτέρων σε επικοινωνία με τον Δήμο Αθηένου και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικό μηχάνημα.

Τα πιο πάνω έχουν συμφωνηθεί με τον Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων Αθηένου.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται παραβάσεις των πιο πάνω όρων, θα επιδικάζεται εξώδικο πρόστιμο ή/και θα εφαρμόζονται οι άλλες πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Γνώμονας όλων πρέπει να είναι να βοηθείται μεν η καλλιεργητική  παραγωγή, αλλά να μην επηρεάζονται αρνητικά οι ανέσεις του κοινού.

Σημείωση:   Ζητείται η βοήθεια του κοινού. Οποιοσδήποτε διαπιστώσει παράβαση, παρακαλείται να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο Αθηένου στα τηλέφωνα 24524004, 24811370 και 99474188.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΗΔΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΓΙΑΡΗ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι η κηδεία του μεγάλου και διαχρονικού ευεργέτη της Αθηένου και μεγάλου υποστηρικτή των Εθνικών Θεμάτων Νίκου Μουγιάρη, που απεβίωσε στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσης στην Αθηένου.

Στην κηδεία θα παραστεί ο Α. Ε. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα απευθύνει επικήδειο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Δήμος καλεί όσους τιμούν το μεγάλο αυτό τέκνο της Αθηένου να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αθηένου σε οικογενειακό τάφο.

Θα ακολουθήσει καφές στο Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων  Αθηένου.

 

Δήμος Αθηένου                                                                            2 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Δήμος Αθηένου με χαρά ανακοινώνει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AGORA, στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS, στο οποίο μετέχει ως επικεφαλής εταίρος. Είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί ο Δήμος πετυχαίνει την έγκριση δεύτερου προγράμματος ως επικεφαλής εταίρος, μέσα από τα οριζόντια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πέραν από το ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα προκύψει για την Αθηένου, βοηθά στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Εκτός του Δήμου Αθηένου μετέχουν στο πρόγραμμα ως εταίροι οι Δήμοι Smolyan της Βουλγαρίας, Cinicello Balsamo της Λομβαρδίας – Ιταλίας, Santa Maria Da Feira της Πορτογαλίας και Αθήνας της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα AGORA αφορά Ανοικτό διάλογο σε Δημόσιο χώρο, μέσω της πειραματικής μεθόδου διαλόγου και συμμετοχής όπως στην Αρχαία Αθήνα. Αυτή η ενέργεια προωθεί την αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική συμμετοχή των συμμετεχόντων. Βοηθά τους συμμετέχοντες, διευκολύνοντας το συναισθηματικό τμήμα της γνώσης, ενώ ενδυναμώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις και προωθεί τις διαπροσωπικές ανταμοιβές. Επιπρόσθετα, δημιουργεί βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας και συζήτησης μέσα στην ομάδα και δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του ευρύτερου πλαισίου, μέσα στο οποίο εμπίπτουν κοινωνιολογικές έννοιες. Η δραστηριότητα αυτή προάγει επίσης την ατομική ανακάλυψη στη μάθηση.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €143.640 και καλύπτεται 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, εξασφάλισε σε συνεργασία με τα ακόλουθα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, υποτροφίες ή/και μείωση διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

KES COLLEGE

 • Τρεις υποτροφίες ύψους 20% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.

(Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τον ατομικό εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών.)

UCLAN CYPRUS

 • 5 ειδικές μειώσεις ύψους €2.450 στα αρχικά δίδακτρα για οποιονδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €7.500 τον χρόνο για όλα τα χρόνια φοίτησης.
 • 5 ειδικές μειώσεις ύψους €3.600 στα αρχικά δίδακτρα για οποιονδήποτε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιλεχθεί, με τελικά πληρωτέα δίδακτρα €6.900.

INTERCOLLEGE

 • Υποτροφία ύψους 40% των διδάκτρων για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19 και άνω.
 • Υποτροφία ύψους 30% των διδάκτρων για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18 και άνω.
 • Υποτροφίες μέχρι 20% των διδάκτρων σε αποφοίτους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από τον βαθμό του απολυτηρίου τους. Τα κριτήρια παραχώρησης των υποτροφιών είναι η οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας).

 Παρακαλούνται όλοι / ες οι ενδιαφερόμενοι / ες όπως συμπληρώσουν ανάλογα το σχετικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του, www.athienou.eu. Το έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί συμπληρωμένο στα γραφεία του Δήμου, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 ή να σταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected].

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου, με μεγάλη ικανοποίηση, ανακοινώνει ότι έγινε τελικά από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 24 Ιουλίου 2019 η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Ο Διαγωνισμός λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και το εκτιμώμενο κόστος του Έργου είναι € 1.630.000 εκτός ΦΠΑ. Η Κατηγορία του Έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Γ’ Τάξη. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια εκτέλεσης 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του Έργου.

Το εξαιρετικό αυτό δείγμα αρχιτεκτονικής, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για τον Δήμο Αθηένου, σε ό,τι αφορά την ιστορική, αρχιτεκτονική, αλλά και πολιτιστική αξία. Είναι ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό κτίσμα για τα δεδομένα της τότε εποχής και είναι έργο του μακαριστού σπουδαίου αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη,  της δεκαετίας του 1950.

Το Έργο θα συμβάλει στην ουσιαστική αναζωογόνηση του διατηρητέου κτίσματος, αλλά και στην ανάπτυξη της περιοχής. Με την παράδοσή του, ο Δήμος Αθηένου θα μετατρέψει τον χώρο σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο, με τη μεταφορά σ’ αυτόν όλων των τμημάτων του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενώ θα υπάρχει καφετέρια και άλλοι χώροι για δημιουργική απασχόληση των νέων και όχι μόνον.

Το έργο της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς αποτελεί την Α’ Φάση του Έργου και υπάρχει η υπόσχεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προς τον Δήμαρχο Αθηένου ότι με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης θα ακολουθήσει η Β’ Φάση, που θα περιλαμβάνει τη Διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου της Δημοτικής Αγοράς και της Εκκλησίας του Πολιούχου Αγίου της Αθηένου Αγίου Φωκά.

Καλούνται όσοι μπορούν να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν ενδιαφερόμενοι εργολήπτες για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να το πράξουν, ώστε να καταστεί δυνατή αυτή τη φορά η κατακύρωση και εκτέλεση του Έργου το συντομότερο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ – AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ TOΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπογραμμένη σύμβαση με την ΑΗΚ για αντικατάσταση όλων των 1500 περίπου ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων Υψηλής Πίεσης Νατρίου (Υ.Π.Ν.) του Δήμου με φωτιστικά τεχνολογίας LED, τα νέα φωτιστικά αναμένεται να παραληφθούν από την ΑΗΚ αυτή τη βδομάδα. Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων αναμένεται να αρχίσει περί το τέλος Αυγούστου 2019. Με την αντικατάσταση θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων του Δήμου Αθηένου.

Με βάση την υπογραμμένη συμφωνία, θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά  σώματα του Δήμου, που αναμένεται να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 67,56% της σημερινής κατανάλωσης.

Η συμφωνία διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Την αντικατάστασή όλων των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.

β. Τη διαχείριση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές.

γ. Τη συντήρηση των νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED με υλικά και εργατικά για περίοδο οκτώ χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Αναμένεται η εξοικονόμηση για τον Δήμο ποσού ύψους €100.000, περίπου, στο διάστημα της οκταετούς συντήρησης, λόγω τη μη επιβάρυνσης του Δήμου με οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις επιδιορθώσεις/συντηρήσεις.

δ. Το συνολικό κόστος του έργου θα είναι €231.353 εκτός Φ.Π.Α. ή €275.310 με το Φ.Π.Α. Όλο το ποσό θα καλυφθεί από δάνειο που εγκρίθηκε να συνάψει ο Δήμος, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με χαμηλό επιτόκιο, ενώ με την εξοικονόμηση που θα υπάρξει το ποσό αυτό θα καλυφθεί σε λιγότερο από 2 χρόνια.

Είναι αντιληπτό ότι με την αντικατάσταση θα υπάρξει  σημαντικό οικονομικό όφελος τόσο για τον Δήμο, όσο και για τους Δημότες Αθηένου. Παράλληλα θα υπάρξουν θετικότατες περιβαλλοντικές συνέπειες, αφού η αλλαγή των φωτιστικών με τα νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, θα επιφέρει μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων.

 

Από τον Δήμο Αθηένου                                                                  22 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ΜΟΥΓΙΑΡΗ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι η κηδεία του μεγάλου και διαχρονικού ευεργέτη της Αθηένου και μεγάλου υποστηρικτή των Εθνικών Θεμάτων Νίκου Μουγιάρη, που απεβίωσε στη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσης στην Αθηένου.

Ο Δήμος καλεί όσους τιμούν το μεγάλο αυτό τέκνο της Αθηένου να παραστούν.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αθηένου σε οικογενειακό τάφο.

Θα ακολουθήσει καφές στο Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων  Αθηένου.

Δήμος Αθηένου                                                                                 19 Ιουλίου 2019

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 1974

Ο Δήμος Αθηένου τελεί επίσημο μνημόσυνο υπέρ ανάπαυσης των ψυχών των πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974, το οποίο θα τελεστεί στην Εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσης στην Αθηένου, την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019.

Στο μνημόσυνο θα παραστεί και θα εκφωνήσει επιμνημόσυνο λόγο εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας o κ. Αντρέας Λουκά, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των πεσόντων στο Κοιμητήριο Αθηένου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Ο Δήμος Αθηένου με χαρά ανακοινώνει την επιτυχή κατάληξη των προσπαθειών του για εξασφάλιση από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης τρισδιάστατων εικονικών απεικονίσεων (3D scans) δύο συγκεκριμένων αρχαίων αντικειμένων που κλάπηκαν από την περιοχή των Γόλγων, με σκοπό την αναπαραγωγή και τοποθέτησή τους στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο της Αθηένου ως πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ο Δήμος Αθηένου, για τη μεγάλη υποστήριξη και βοήθεια στις προσπάθειές του, εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Αρχαιολόγο κ. Μιχάλη Τουμάζου, Επικεφαλής της Αρχαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου Davidson της Αμερικής, που από το 1990 κάνει αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή Μάλλουρα στην Αθηένου, καθώς και τον συνεργάτη του Αναπληρωτή Διευθυντή του πανεπιστημιακού πολυκλαδικού προγράμματος  δόκτωρα Derek B. Counts.

Για την ετοιμασία των τρισδιάστατων εικονικών απεικονίσεων το Μητροπολιτικό Μουσείο ζήτησε την πληρωμή ενός σημαντικού ποσού για κάλυψη των εξόδων του. Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά τον κ. Νίκο Χαραλάμπους, της N.C. EZOOTECHNICA στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου, που ευγενώς κάλυψε ήδη το μισό του απαιτούμενου κόστους.

Μετά τη λήψη των τρισδιάστατων εικονικών απεικονίσεων, ο Δήμος Αθηένου θα προχωρήσει τις διαδικασίες ετοιμασίας πιστών αντιγράφων των δύο πρωτοτύπων, για να τοποθετηθούν στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο.