Τελευταίες ειδήσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΄Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΙΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), μελετούν  το ενδεχόμενο προώθησης συγκεκριμένων σχεδίων για ανάπτυξη  προσιτής κατοικίας στην Αθηένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαπίστωση ουσιαστικού ενδιαφέροντος από πλευράς των δημοτών της Αθηένου, ειδικότερα από πλευράς των δυνητικών δικαιούχων των υπό αναφορά σχεδίων.

Η μελέτη αφορά την παραγωγή μονάδων οι οποίες θα προσφέρονται  με τη μέθοδο της πώλησης ή/και με τη μέθοδο της ενοικίασης  σε χαμηλότερο κόστος από αυτό που προσφέρεται σήμερα στην αγορά, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα προκύψει.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαιούχος είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.
  2. Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια άλλη ιδιόκτητη κατοικία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα ετήσια μικτά εισοδήματα ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας πρέπει να μην υπερβαίνουν τα πιο κάτω ποσά:

Μονήρεις €22.000
Οικογένειες χωρίς παιδιά €40.000
Οικογένειες με 1 παιδί €44.000
Οικογένειες με 2 παιδιά €48.000
Οικογένειες με 3 παιδιά €58.000
Οικογένειες με 4 παιδιά €64.000
Οικογένειες με 5 παιδιά €70.000
Οικογένειες με 6 παιδιά €76.000

Άλλα Κριτήρια:

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια όπως:

  • Δανειοεξοφλητική ικανότητα.
  • Κινητή και ακίνητη περιουσία, στεγαστικές συνθήκες, κ.ά.
  • Σύνθεση οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με  τα τηλέφωνα: 22364695 ή 22364660 ή 22364674.

Με στόχο τη διαπίστωση του πραγματικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να προωθηθεί η συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και κατ’ επέκταση η προώθηση υλοποίησης του Σχεδίου στην Αθηένου, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν την πιο κάτω δήλωση, η οποία θα γίνει χωρίς καμιά δέσμευσή τους.

Τα πιο κάτω στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν και να προσκομιστούν στα γραφεία του Δήμου Αθηένου μέχρι τις 30/6/2020 από όσους ενδιαφέρονται.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc