Τελευταίες ειδήσεις

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 2η προκήρυξη

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

Το Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται στον Οδηγό Σχεδίου ως “Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες” αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός, προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης των δύο ανωτέρω Σχεδίων και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους δικαιούχους, επιλέξιμες δαπάνες και στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.anetel.com/announcement.php?id=183&lng=EN

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc