Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΠΡΙΑΣ) ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ Η ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Με γνώμονα τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την Προστασία του Περιβάλλοντος, ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το πιο πάνω θέμα:

 

Η χρήση εδαφοβελτιωτικών σε υπό καλλιέργεια τεμάχια γης για σκοπούς λίπανσης, εκτός επεξεργασμένου λύματος (άοσμου), επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ  κατά την περίοδο 12-31 Οκτωβρίου 2020 για την περιοχή που περικλείεται στον επισυναπτόμενο χάρτη και σε απόσταση μικρότερη από 500 μέτρα εκατέρωθεν των κύριων δρόμων Αραδίππου – Αθηένου και Λευκωσίας – Λυμπιών – Αθηένου, με τους πιο κάτω όρους.

α. Η χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων για σκοπούς λίπανσης τεμαχίων

επιτρέπεται για την πιο πάνω περίοδο ΜΟΝΟΝ σε γεωργικά τεμάχια που βρίσκονται τουλάχιστον σε απόσταση 500 μ. από το όριο της οικιστικής περιοχής.

β. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία κατά τις μετακινήσεις των σωρών με τις καρότσες, έτσι ώστε να μην λερώνονται οι δρόμοι ή οι γύρω περιοχές.

γ. Η ενσωμάτωση των αποβλήτων στο έδαφος-όργωμα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε 24 ώρες μετά τη διάθεση/απόρριψή τους στο έδαφος και αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο και σε χρόνο που να μην επηρεάζονται οι ανέσεις της κατοικημένης περιοχής.  Να λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνση του ανέμου.

δ. Για τα τεμάχια που γειτνιάζουν με οικιστικές αναπτύξεις και που βρίσκονται σε γεωργική ζώνη, για τα οποία  χρειάζεται απαραίτητα να γίνει λίπανση, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου να έρχεται εκ των προτέρων σε επικοινωνία με τον Δήμο Αθηένου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικό μηχάνημα και να χρησιμοποιείται οπωσδήποτε μόνον άοσμο εδαφοβελτιωτικό.

ε. Για όλη την περιοχή που περικλείεται στον επισυναπτόμενο χάρτη και σε απόσταση μικρότερη από 500 μέτρα εκατέρωθεν των κύριων δρόμων Αραδίππου – Αθηένου και Λευκωσίας – Λυμπιών – Αθηένου δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η απόρριψη εδαφοβελτιωτικού (κοπριάς) το οποίο θα έχει ληφθεί απ’ ευθείας από την κτηνοτροφική ανάπτυξη.

Τα πιο πάνω έχουν συμφωνηθεί με τον Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων Αθηένου και την Ένωση Αγελαδοτρόφων Κύπρου.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται παραβάσεις των πιο πάνω όρων, θα επιδικάζεται πολύ αυστηρό εξώδικο πρόστιμο μέχρι €1.000 ή/και θα εφαρμόζονται οι άλλες πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Γνώμονας όλων πρέπει να είναι να βοηθείται μεν η καλλιεργητική  παραγωγή, αλλά να μην επηρεάζονται αρνητικά οι ανέσεις του κοινού.

Σημείωση:   Ζητείται η βοήθεια του κοινού. Οποιοσδήποτε διαπιστώσει παράβαση, παρακαλείται να ενημερώνει άμεσα τον Δήμο Αθηένου στα τηλέφωνα 24524004, 24811370 και 99474188.

Από τον Δήμο Αθηένου
22 Μαΐου 2020

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc