Τελευταίες ειδήσεις

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ ΧΩΡΑΦΙΩΝ/ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ

Ο Δήμος Αθηένου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης, όπως προβούν στον καθαρισμό και την απομάκρυνση χόρτων, ακαθαρσιών, άγριας βλάστησης και τυχόν άχρηστων αντικειμένων που υπάρχουν σ’ αυτά, μέχρι την 29η Απριλίου 2021. Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους, γι’ αυτό καλούνται όλοι να συμμορφωθούν.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να μεριμνήσουν από μόνοι τους για καθαρισμό των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, μπορούν να αποταθούν στη γραμμή του δημότη, δωρεάν χρέωση, τηλ. 24524004, για να ενημερώσουν ανάλογα την Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να τους βοηθήσει με τον καθαρισμό.

Μετά την 29η Απριλίου 2021, συνεργείο του Δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των αχρήστων. Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο για ανάκτηση των εξόδων που θα γίνουν, σύμφωνα με το Άρθρο 93(1α) του Περί Δήμων Νόμου.

Η παρούσα ειδοποίηση να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες, η οποία αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο (Νόμος 111/85, Άρθρο 91 και 92).

Ο Δήμος Αθηένου ζητά τη συνεργασία όλων για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Επιπρόσθετα, είναι ένα μέτρο για τη μη πρόκληση και παρεμπόδιση της εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και τον μη πολλαπλασιασμό των τρωκτικών.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc