Οι Τεχνικές Υπηρεσίες ασχολούνται με σειρά τεχνικών θεμάτων και δραστηριοτήτων με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία της κωμόπολης.

Ειδικότερα,

 • έχουν την ευθύνη της μελέτης και του σχεδιασμού οικοδομικών και άλλων έργων (ασφαλτοστρώσεις, οχετούς ομβρίων, κ.ά.).
 • εξετάζει τις αιτήσεις για άδειες οικοδομής.
 • εξετάζει ενστάσεις, παράπονα, διαδικασίες παρεκκλίσεων.
 • εξετάζει αιτήσεις διαχωρισμών γης, οικοδομών, κ.ά.
 • εξετάζει αιτήσεις για πιστοποιητικά τελικής έγκρισης.
 • επιλαμβάνεται ενεργειών για ετοιμόρροπες οικοδομές.
 • εφαρμόζει τις πρόνοιες του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου αλλά και όλων των τεχνικών νόμων και των κανονισμών που είναι της αρμοδιότητας του Δήμου.
 • επιβλέπει την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στο Δήμο.
 • διαχειρίζεται αιτήσεις για εκμισθώσεις, ανταλλαγές, παραχωρήσεις χαλίτικης γης.
 • επιλαμβάνεται Πολεοδομικών θεμάτων – θεμάτων που αφορούν το Τοπικό Σχέδιο Αθηένου.
 • διαχειρίζεται Οικοδομικά Συμβόλαια.