Τελευταίες ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμου για χρήση και εκμετάλλευση του Kαφενείου μέσα στο Αρχαίο Μνημείο το «Χάνι του Μεστάνα» στην Αθηένου.

Ο Δήμος Αθηένου, κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην παραχώρηση προς χρήση και εκμετάλλευση του παραδοσιακού Καφενείου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Αρχαίο Μνημείο «Το Χάνι του Μεστάνα»  και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παραχώρηση θα είναι χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στον Δήμο και θα περιλαμβάνει τη χρήση και την εκμετάλλευση μόνο του Καφενείου, με στόχο την προσέλκυση θαμώνων και γενικά ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τον βασικό εξοπλισμό του Καφενείου, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση για τον σκοπό που προτείνεται, θα επιβαρύνουν τον Δήμο Αθηένου.

Η διάρκεια της παραχώρησης του Καφενείου καθορίζεται σε ένα χρόνο, με δικαίωμα στον Δήμο για ανανέωση για ακόμη ένα χρόνο.

Όλα τα έσοδα από τη λειτουργία του Καφενείου θα ανήκουν αποκλειστικά στον Ανάδοχο. Αυτός θα έχει την ευθύνη κάλυψης όλων των λειτουργικών εξόδων του χώρου του Καφενείου. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα όχι μόνο του Καφενείου, αλλά της οικοδομής στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων της εσωτερικής αυλής και του περιβάλλοντα χώρου της οικοδομής.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αθηένου διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στον Ανάδοχο με τον οποίο θα υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό έγγραφο, ωράριο λειτουργίας και γενικότερα αναλυτικότερους όρους χρήσης του χώρου, ως αυτοί προκύπτουν από τους όρους παραχώρησης του κτιρίου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Ο Ανάδοχος, είτε ο ίδιος είτε άλλο άτομο που θα είναι μαζί του, απαραίτητα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί και στην αγγλική γλώσσα.

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και με παρόμοιας φύσης καθήκοντα και ευθύνες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί το κτίριο και να το δει εσωτερικά και γι’ αυτό μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δήμο Αθηένου στο τηλέφωνο 24811370 για διευθέτηση επιτόπιας επίσκεψης στο κτίριο.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν προς τον Δήμο Αθηένου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2  Οκτωβρίου  2020 και ώρα 12.00μ. Αυτές να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 24522333, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία του Δήμου Αθηένου.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερους όρους καθώς και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου www.athienou.org.cy.

Η επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Από τον Δήμο Αθηένου
7 Σεπτεμβρίου 2020

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc