Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ ΠΕΤΡΟΦΑΝΙΟΥ – ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΗΝΑΣ (ΑΘΗΕΝΟΥ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΘΗΕΝΟΥ

 1. Η Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Τ/Κ Γης Πετροφανιού – Λουρουτζιήνας (Αθηένου), μετά από απόφαση (έγκριση) του Κηδεμόνα Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών για συμπερίληψη στον κατάλογο των δικαιούχων (για λήψη) μερίσματος και των Αθηενιτών που διαμένουν εκτός Αθηένου και μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν με το Γραφείο του, αποφάσισε όπως οι Αθηενίτες που έχουν απωλέσει περιουσία στα κατεχόμενα και έχουν μετοικήσει και διαμένουν εκτός Αθηένου, να λαμβάνουν μέρισμα ύψους 50%.
  Σημειώνεται ότι μέρισμα θα δικαιούνται και τα παιδιά των μη μονίμων κατοίκων στα οποία έχει μεταβιβαστεί η περιουσία, νοουμένου ότι έχουν ζήσει στην Αθηένου. Παιδιά που δεν έχουν ζήσει στην Αθηένου και κατέχουν περιουσία στα κατεχόμενα, θα μπορούν να εξουσιοδοτούν ένα από τους ζώντες γονείς να λαμβάνει το μέρισμα.
 1. Η Τοπική Επιτροπή καλεί τους Αθηενίτες που είναι ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών και δεν διαμένουν στην Αθηένου, να υποβάλουν γραπτή αίτηση με τα πιο κάτω απαιτούμενα πιστοποιητικά, μέχρι την Παρασκευή 29/11/2019, παραδίδοντάς τα στα γραφεία του Δήμου Αθηένου, για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των δικαιούχων μερίσματος από τις Τ/Κ περιουσίες.
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ακίνητης Ιδιοκτησίας (κοτσιανιού) ή Πρόσφατο Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας.
  • Αίτηση κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.
 2. Τυχόν αιτήσεις που έγιναν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επανυποβάλουν αίτηση.
 3. Τονίζεται ότι η Επιτροπή δεν θα αποδώσει μέρισμα σε όποιον δεν υποβάλει αίτηση και προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα.
 4. Επίσης, διευκρινίζεται ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικό μέρισμα όσοι Αθηενίτες που διαμένουν εκτός Αθηένου είναι καταχωρημένοι ήδη στον κατάλογο δικαιούχων και εξουσιοδότησαν με πληρεξούσιο έγγραφο τους ζώντες γονείς τους να εισπράττουν προς όφελός τους το δικαιούμενο μέρισμα. Αυτοί θα το λαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου για όσο διάστημα θα ζουν οι γονείς τους.
Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc