Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Προκήρυξη Ανοικτής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Αθηένου.

Ο Δήμος Αθηένου προκηρύσσει ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος  για την ανέγερση συλλογικού μνημείου για τους πεσόντες και αγνοούμενους της Αθηένου, που να λαμβάνει τη μορφή γλυπτού έργου τέχνης για δημόσιο χώρο. Το Έργο θα πρέπει να απεικονίζει τους δώδεκα ήρωες της Αθηένου, πεσόντες και αγνοούμενους, μαχόμενους για την πατρίδα κατά την περίοδο του 1955-1974. Η πρόταση για το συλλογικό μνημείο θα πρέπει να αναδεικνύει την κουλτούρα του δήμου και να αντιπροσωπεύει τις οικογένειες των ηρώων. Ανάγλυφη απεικόνιση των μορφών των πεσόντων/αγνοουμένων είναι επιθυμητή. Ζητούμενο από τους καλλιτέχνες είναι να δημιουργήσουν ένα έργο το οποίο θα μεταφέρει τη μνήμη των πεσόντων/αγνοουμένων του δήμου στις επόμενες γενιές. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη στον σχεδιασμό της πρότασης ότι το τεμάχιο που θα τοποθετηθεί το μνημείο ανήκει στον Δήμο Αθηένου και βρίσκεται σε οικιστική ζώνη, η οποία προνοεί συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης 0,90:1 και 0,50:1 αντίστοιχα, μέγιστο αριθμό οροφών 2 και μέγιστο ύψος 8,30μ. Θα πρέπει να αποφευχθούν υλικά τα οποία φθείρονται εύκολα ή απαιτούν πολυδάπανη συντήρηση.

Τονίζεται ότι η πρόταση που θα επιλεγθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αθηένου και ο καλλιτέχνης δεν θα έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε άλλη απαίτηση από τον Δήμο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο καλλιτέχνης του οποίου το έργο θα επιλεγεί θα πρέπει να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση που να βεβαιώνει την πρωτοτυπία του έργου και να αναλαμβάνει τις δέουσες δεσμεύσεις.

  1. Σημειώνεται ότι το Έργο που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίσει πολεοδομική και οικοδομική άδεια, ως επίσης και έγκριση από την Επιτροπή Μνημείων, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηένου.
  2. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη μελέτη χρειαστεί για το Έργο, είναι ευθύνη του καλλιτέχνη που θα είναι ο επιτυχών προσφοροδότης (π.χ αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρολογική μελέτη κ.ά.). Τα έξοδα για τα πιο πάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υποβολή της πρότασης.
  3. Όλα τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου και γενικά όλα τα έξοδα ανέγερσης του Μνημείου (συμπεριλαμβανομένου και της επιλογής εργολάβου), θα βαρύνουν τον επιτυχόντα προσφοροδότη, του οποίου και το έργο θα επιλεγεί.
  4. Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου: €100.000.
  5. Διαδικασία Παράδοσης Πρότασης: Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ». Κάθε φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιέχει δύο εσώκλειστους φακέλους ως ακολούθως: Ο ένας φάκελος, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ», θα περιέχει την αναλυτική κοστολόγηση του έργου, το προτεινόμενο σχέδιο και περιγραφή της ιδέας (μέχρι 500 λέξεις). Ο φάκελος αυτός δεν πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο αναγνώρισης του καλλιτέχνη (π.χ. υπογραφή), γιατί θα ακυρωθεί άμεσα. Ο δεύτερος φάκελος, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ», θα περιέχει το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο του διαγωνιζόμενου. Ο φάκελος με τα στοιχεία θα ανοιχτεί μετά την τελική απόφαση της Επιτροπής. Οι φάκελοι μπορούν  να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ Μακαρίου Γ’, 2, 7600, Αθηένου ή εναλλακτικά να παραδοθούν στη γραμματεία του Δήμου.
  6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αθηένου, δύο (2) του ΕΚΑΤΕ, ένα (1) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ένα (1) του ΕΤΕΚ και ένα (1) των συγγενών των πεσόντων και αγνοουμένων της Αθηένου.
  7. Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ.  Από τον διαγωνιζόμενο  που θα επιλεγεί θα ζητηθεί τρισδιάστατη μακέτα του γλυπτού. Το έργο που θα επιλεγθεί για την ανέγερση του συλλογικού μνημείου θα βραβευθεί με την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι χρειάζεται η υποβολή τρισδιάστατων μακέττων από πέραν του ενός διαγωνιζομένου, ο Δήμος Αθηένου θα καλύψει τα έξοδα κατασκευής της μακέττας με μέγιστο ποσό 500 ευρώ.
  8. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν να παραλάβουν τοπογραφικό σχέδιο του χώρου που προορίζεται να ανεγερθεί το Μνημείο, στοιχεία για τους πεσόντες και τους αγνοούμενους, καθώς και τις φωτογραφίες τους, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου (www.athienou.org.cy).
  9. Ο Δήμος Αθηένου δεν είναι υπόχρεος να δεχθεί ή να εγκρίνει οποιοδήποτε σχέδιο/πρόταση ή να εκτελέσει το Έργο, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλο σχέδιο/πρόταση ή και αν η πρόταση δεν εμπίπτει στον μέγιστο προϋπολογισμό που έχει ανακοινωθεί. Επιπρόσθετα δεν είναι υπόχρεος να δεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά.
  10. Διευκρινίσεις και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 24811370 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected], τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.
Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc