Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Προκήρυξη Ανοικτής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Αθηένου.

Ο Δήμος Αθηένου προκηρύσσει ανοικτή εκδήλωση ενδιαφέροντος  για την ανέγερση συλλογικού μνημείου για τους πεσόντες και αγνοούμενους της Αθηένου, που να λαμβάνει τη μορφή γλυπτού έργου τέχνης για δημόσιο χώρο. Το Έργο θα πρέπει να απεικονίζει τους δώδεκα ήρωες της Αθηένου, πεσόντες και αγνοούμενους, μαχόμενους για την πατρίδα κατά την περίοδο του 1955-1974. Η πρόταση για το συλλογικό μνημείο θα πρέπει να αναδεικνύει την κουλτούρα του δήμου και να αντιπροσωπεύει τις οικογένειες των ηρώων. Ανάγλυφη απεικόνιση των μορφών των πεσόντων/αγνοουμένων είναι επιθυμητή. Ζητούμενο από τους καλλιτέχνες είναι να δημιουργήσουν ένα έργο το οποίο θα μεταφέρει τη μνήμη των πεσόντων/αγνοουμένων του δήμου στις επόμενες γενιές. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη στον σχεδιασμό της πρότασης ότι το τεμάχιο που θα τοποθετηθεί το μνημείο ανήκει στον Δήμο Αθηένου και βρίσκεται σε οικιστική ζώνη, η οποία προνοεί συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης 0,90:1 και 0,50:1 αντίστοιχα, μέγιστο αριθμό οροφών 2 και μέγιστο ύψος 8,30μ. Θα πρέπει να αποφευχθούν υλικά τα οποία φθείρονται εύκολα ή απαιτούν πολυδάπανη συντήρηση.

Τονίζεται ότι η πρόταση που θα επιλεγθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αθηένου και ο καλλιτέχνης δεν θα έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε άλλη απαίτηση από τον Δήμο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο καλλιτέχνης του οποίου το έργο θα επιλεγεί θα πρέπει να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση που να βεβαιώνει την πρωτοτυπία του έργου και να αναλαμβάνει τις δέουσες δεσμεύσεις.

  1. Σημειώνεται ότι το Έργο που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίσει πολεοδομική και οικοδομική άδεια, ως επίσης και έγκριση από την Επιτροπή Μνημείων, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηένου.
  2. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετη μελέτη χρειαστεί για το Έργο, είναι ευθύνη του καλλιτέχνη που θα είναι ο επιτυχών προσφοροδότης (π.χ αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρολογική μελέτη κ.ά.). Τα έξοδα για τα πιο πάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υποβολή της πρότασης.
  3. Όλα τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου και γενικά όλα τα έξοδα ανέγερσης του Μνημείου (συμπεριλαμβανομένου και της επιλογής εργολάβου), θα βαρύνουν τον επιτυχόντα προσφοροδότη, του οποίου και το έργο θα επιλεγεί.
  4. Μέγιστος Προϋπολογισμός Έργου: €100.000.
  5. Διαδικασία Παράδοσης Πρότασης: Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ». Κάθε φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιέχει δύο εσώκλειστους φακέλους ως ακολούθως: Ο ένας φάκελος, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ», θα περιέχει την αναλυτική κοστολόγηση του έργου, το προτεινόμενο σχέδιο και περιγραφή της ιδέας (μέχρι 500 λέξεις). Ο φάκελος αυτός δεν πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο αναγνώρισης του καλλιτέχνη (π.χ. υπογραφή), γιατί θα ακυρωθεί άμεσα. Ο δεύτερος φάκελος, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ», θα περιέχει το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο του διαγωνιζόμενου. Ο φάκελος με τα στοιχεία θα ανοιχτεί μετά την τελική απόφαση της Επιτροπής. Οι φάκελοι μπορούν  να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ Μακαρίου Γ’, 2, 7600, Αθηένου ή εναλλακτικά να παραδοθούν στη γραμματεία του Δήμου.
  6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αθηένου, δύο (2) του ΕΚΑΤΕ, ένα (1) του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ένα (1) του ΕΤΕΚ και ένα (1) των συγγενών των πεσόντων και αγνοουμένων της Αθηένου.
  7. Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00μ.  Από τον διαγωνιζόμενο  που θα επιλεγεί θα ζητηθεί τρισδιάστατη μακέτα του γλυπτού. Το έργο που θα επιλεγθεί για την ανέγερση του συλλογικού μνημείου θα βραβευθεί με την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι χρειάζεται η υποβολή τρισδιάστατων μακέττων από πέραν του ενός διαγωνιζομένου, ο Δήμος Αθηένου θα καλύψει τα έξοδα κατασκευής της μακέττας με μέγιστο ποσό 500 ευρώ.
  8. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν να παραλάβουν τοπογραφικό σχέδιο του χώρου που προορίζεται να ανεγερθεί το Μνημείο, στοιχεία για τους πεσόντες και τους αγνοούμενους, καθώς και τις φωτογραφίες τους, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου (www.athienou.org.cy).
  9. Ο Δήμος Αθηένου δεν είναι υπόχρεος να δεχθεί ή να εγκρίνει οποιοδήποτε σχέδιο/πρόταση ή να εκτελέσει το Έργο, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλο σχέδιο/πρόταση ή και αν η πρόταση δεν εμπίπτει στον μέγιστο προϋπολογισμό που έχει ανακοινωθεί. Επιπρόσθετα δεν είναι υπόχρεος να δεχθεί τη χαμηλότερη προσφορά.
  10. Διευκρινίσεις και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 24811370 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@athienou.org.cy, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.