Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 8.30π.μ. πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου, με τον επιτυχόντα προσφοροδότη σχετικού διαγωνισμού, την κοινοπραξία «Πανίκος Νικολαΐδης & Άλλοι». Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €37.800,00, εκτός Φ.Π.Α. και η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι δέκα (10) μήνες. Τη σύμβαση υπόγραψαν εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς και εκ μέρους της επιτυχούσας κοινοπραξίας ο κ. Πανίκος Νικολαΐδης.

Στόχος της Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμύρας στην οικιστική ζώνη του Δήμου Αθηένου και η ύπαρξη οχετών στην οικιστική περιοχή για συλλογή των όμβριων υδάτων. Η μελέτη αφορά τη διαχείριση και ασφαλή όδευση των πλημμυρικών ροών που προέρχονται από τα υδατορέματα και τους κύριους οχετούς της οικιστικής περιοχής και επίσης τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στο δευτερεύων δίκτυο όμβριων υδάτων των δρόμων. Επίσης θα μελετηθεί και η πιθανότητα, για συλλογή και διοχέτευση των πλημμυρικών νερών χωρίς να εισέρχονται στην οικιστική περιοχή.

Αναφέρεται ότι όλο το απαιτούμενο ποσό της μελέτης έχει εγκριθεί και κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμαρχος Αθηένου ευχαριστεί και πάλι ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη για την κάλυψη όλου του κόστους της μελέτης, ως σχετική υπόσχεσή του προς τον ίδιο.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc