Τελευταίες ειδήσεις

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης τιμολογίων του Δήμου Αθηένου στα ταμεία του Δήμου είναι η 31η Ιανουαρίου 2022. Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης τιμολογίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηένου ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται επιβάρυνση, υποχρεωτικά λόγω Νομοθεσίας.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc