Τελευταίες ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ατόμου για την αξιοποίηση του Αρχαίου Μνημείου «Το Χάνι Του Μεστάνα» στην Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου, κατόπιν έγκρισης από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην αξιοποίηση του Αρχαίου Μνημείου «Το Χάνι του Μεστάνα» και να προβεί στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος για να παραχωρήσει  προς χρήση και εκμετάλλευση το παραδοσιακό Καφενείο και όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ισογείου του κτιρίου και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παραχώρηση θα είναι χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στον Δήμο και θα περιλαμβάνει τη χρήση και την εκμετάλλευση του Καφενείου και όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ισογείου, με στόχο την προσέλκυση θαμώνων και γενικά ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Στόχος είναι η αναβίωση του καφενείου, αλλά και ο συνδυασμός της λειτουργίας του με άλλες συναφείς χρήσεις που να σχετίζονται με τον πολιτισμό και γενικότερα που να είναι επωφελείς για την αναζωογόνηση του κτίσματος, έτσι ώστε να μετατραπεί σ’ ένα ζωντανό και φιλόξενο χώρο, διατηρώντας παράλληλα την ιστορικότητα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τον βασικό εξοπλισμό του κτιρίου, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση , θα επιβαρύνουν τον Δήμο Αθηένου.

Η διάρκεια της παραχώρησης του κτιρίου καθορίζεται σε ένα χρόνο, με δικαίωμα στον Δήμο για ανανέωση για ακόμη ένα χρόνο. Εισηγήσεις για μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης μπορούν να μελετηθούν από τον Δήμο Αθηένου.

Όλα τα έσοδα από τη χρήση και εκμετάλλευση του Καφενείου θα ανήκουν αποκλειστικά στον Ανάδοχο. Αυτός θα έχει την ευθύνη κάλυψης όλων των λειτουργικών εξόδων του χώρου του Καφενείου. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα της οικοδομής στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντα χώρου της οικοδομής.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αθηένου διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στον Ανάδοχο με τον οποίο θα υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό έγγραφο, ωράριο λειτουργίας και γενικότερα αναλυτικότερους όρους χρήσης του χώρου, ως αυτοί προκύπτουν από τους όρους παραχώρησης του κτιρίου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Ο Ανάδοχος, είτε ο ίδιος είτε άλλο άτομο που θα είναι μαζί του, απαραίτητα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί και στην αγγλική γλώσσα.

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και με παρόμοιας φύσης καθήκοντα και ευθύνες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί το κτίριο και να το δει εσωτερικά και γι’ αυτό μπορεί να επικοινωνήσει με τον Δήμο Αθηένου στο τηλέφωνο 24811370 για διευθέτηση επιτόπιας επίσκεψης στο κτίριο.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν προς τον Δήμο Αθηένου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00μ. Αυτές να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 24522333, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία του Δήμου Αθηένου.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερους όρους καθώς και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου www.athienou.org.cy.

Η επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc