Τελευταίες ειδήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Λογιστικού Λειτουργού.

Σχετικές πληροφορίες, λεπτομέρειες για την εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευτούν στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου www.athienou.org.cy ή μπορεί να τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στον/ην ενδιαφερόμενο/η κατόπιν επικοινωνίας με τα γραφεία του Δήμου Αθηένου (τηλ. 24811370) ή να παραληφθεί από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’, 2, 7600 Αθηένου. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την  αιτητή/αιτήτρια ιδιοχείρως.  Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο να φέρουν την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ» και να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Αθηένου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Αιτήσεις δύναται να σταλούν τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στο 24522333. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που θα παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου ή στο ταχυδρομείο για αποστολή ή θα ληφθούν στα γραφεία του Δήμου μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση.

Για όποιες άλλες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Δήμου Αθηένου στο τηλ. 24811370.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc