Τελευταίες ειδήσεις

Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ 2020 (επανεξέταση)

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι στις 26 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε το Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2020 (επανεξέταση), μετά την ακυρωτική απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο στις 12/10/2018 του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου 2011-2012.

Κείμενο με τίτλο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2020 – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής με την ένδειξη Τροποποιημένο (επανεξέταση), 5 σχέδια σε μέγεθος Α3 με ημερομηνία Οκτώβριος 2020, Χάρτες Πολεοδομικών Ζωνών και Χρήσης Γης σε κλίμακα 1:20,000 και ημερομηνία Οκτώβριος 2020, καθώς και τα τροποποιημένα λεπτομερή κτηματικά σχέδια σε κλίμακα 1:5,000 του Τοπικού Σχεδίου 2020, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18(5) του Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία δημοσίευσης του Τροποποιημένου Τοπικού Σχεδίου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, βασιζόμενες σε συγκεκριμένους λόγους.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc