Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΘΗΕΝΟΥ.

Η Βιομηχανική Ζώνη Αθηένου βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του Δήμου και εφάπτεται του δρόμου Αθηένου – Αβδελλερό – Λάρνακα, λίγο πριν το εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας και κοντά στην περιοχή Τούμπας. Έχει καθοριστεί στα πλαίσια του πρώτου Τοπικού Σχεδίου Αθηένου το 2001. Στη συνέχεια, μετά την οριστικοποίηση του Τοπικού Σχεδίου το 2003, το Κράτος προχώρησε στην απαλλοτρίωση ιδιωτικής γης για τη δημιουργία του κύριου οδικού δικτύου και χρηματοδότησε την κατασκευή του, η οποία ολοκληρώθηκε με την ασφαλτόστρωση του κύριου οδικού δικτύου, την οριζόντια και κάθετη σηματοδότησή του, την κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων και χωμάτινων πεζοδρομίων.

β. Σε αντίθεση με τη Βιομηχανική Περιοχή,  όπου η γη ανήκει στο Κράτος, στη νέα Βιομηχανική Ζώνη απαλλοτριώθηκε μόνο η γη για τη δημιουργία του κύριου οδικού δικτύου και η υπόλοιπη γη παρέμεινε στους ιδιοκτήτες της.

γ. Η Βιομηχανική Ζώνη δημιουργήθηκε στα πλαίσια των στρατηγικών  στόχων του Κράτους οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης και της αποθήκευσης προϊόντων.  Οι στόχοι  αυτοί αφορούν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας με την ενδυνάμωσή της προς δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της παραγωγικής καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης και την προώθηση της διάχυσης νέων τεχνολογιών.

2.α. Στους χάρτες του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου η Βιομηχανική Ζώνη σημειώνεται με τον συμβολισμό ‘‘Βα4’’ και τα Πολεοδομικά χαρακτηριστικά της είναι τα πιο κάτω:

(i) Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 90%.
(ii) Ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 60%.
(iii) Ανώτατος αριθμός ορόφων: 2.

β. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στη νέα Βιομηχανική Ζώνη είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν στη Βιομηχανική Περιοχή. Επιτρέπονται βιομηχανικές, αποθηκευτικές και βιοτεχνικές αναπτύξεις με συνήθη βαθμό επηρεασμού του περιβάλλοντος, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Κατηγορίας Β’, καθώς και περιορισμένου βαθμού επηρεασμού του περιβάλλοντος οι οποίες χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικές, αποθηκευτικές και βιοτεχνικές αναπτύξεις Κατηγορίας Γ’. Όλες οι επιτρεπόμενες αναπτύξεις φαίνονται στο ‘ ‘Παράρτημα 1’’

γ. Δεν επιτρέπονται αναπτύξεις με αυξημένο ή πολύ αυξημένο βαθμό δυσμενούς επηρεασμού του περιβάλλοντος, που προκύπτει κατά κανόνα από βιομηχανικές αναπτύξεις Κατηγορίας Α.

Στο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου δεν καθορίζεται Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Κατηγορίας Α και η χωροθέτηση βιομηχανικής ανάπτυξης της αναφερόμενης Κατηγορίας δεν επιτρέπεται στην περιοχή του Δήμου Αθηένου.

Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπονται Βιομηχανικές Αναπτύξεις Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, άλλες αναπτύξεις παρόμοιου τύπου,  οι αναπτύξεις με διεργασίες παραγωγής οικοδομικών υλικών, επεξεργασίας αποβλήτων και επεξεργασίας – κατεργασίας δέρματος και γούνας. Επίσης δεν επιτρέπεται η ανέγερση σφαγείων, πτηνοσφαγείων, εκκολαπτηρίων και ειδικών μονάδων αναπαραγωγής πουλερικών.

δ. Στο Παράρτημα Α του Τοπικού Σχεδίου καθορίζονται αναλυτικά οι τύποι αναπτύξεων που εμπίπτουν στις πιο πάνω Κατηγορίες.

ε. Κατ’ εξαίρεση, η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατό να θεωρήσει ότι συγκεκριμένη βιομηχανική, αποθηκευτική ή βιοτεχνική ανάπτυξη ανήκει, αντί στην Κατηγορία που ορίζεται στο Παράρτημα Α  ως ανωτέρω, σε ηπιότερη Κατηγορία, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή δικαιολογείται από τον αναμενόμενο βαθμό επηρεασμού του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα επίπεδα επηρεασμού που  καθορίζονται στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος Α και αφού ο αιτητής υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη  σχετική μελέτη.  Κατά την εξέταση της αίτησης η Πολεοδομική Αρχή διαβουλεύεται με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης.

Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Δημοτικός Μηχανικός